PTE VIỆT NAM XỬ LÝ KHẨN SỰ CỐ TAPOFF- BUSWAY
Thông tin dự án

Tên dự án: TÒA NHÀ CT PLAZA

Địa điểm: 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Menas

Giá trị hợp đồng: 189.433.000

Mô tả phạm vi công việc: Xử lý khẩn sự cố Tapoff- Busway

Thời gian hoàn thành: 03 ngày